O szkoleniach w firmie

BlogMożliwość komentowania O szkoleniach w firmie została wyłączona

Organizacja, która chce utrzymać się na rynku, zdobywać nowych klientów, zwiększać własną konkurencyjność, musi przekształcić się w organizację uczącą się – organizację, która potrafi obserwować otoczenie, gromadzić wiedzę, uczyć się na własnych błędach , myśleć systemowo oraz bezustannie dbać o rozwój swojego personelu.

Procesy szkoleniowe w firmie to zaplanowane działania, których filarem jest świadomość tego, że inwestowanie w rozwój swoich pracowników nie jest luksusem, lecz długotrwałą inwestycją.

Aby dokształcanie przynosiło oczekiwane korzyści zarówno organizacji, jak i jej pracownikom, ważne jest, aby spełnione zostały następujące warunki:

 • W przedsiębiorstwie musi istnieć plan strategiczny, w kontekście którego można określić rodzaj wiedzy i umiejętności, jaką powinni dysponować pracownicy;
 • Organizacja powinna zachęcać swoich pracowników do określania i realizowania swoich potrzeb, zapewniać regularną ocenę pracy, zauważać wysiłki i ich wpływ na efektywność pracy;
 • Powinna istnieć możliwość podejmowania nowych wyzwań, które byłyby okazją do uczenia się oraz uczestnictwa w szkoleniach i treningach.

Model szkoleń

Organizację uczącą się definiuje jako „organizację, która ciągle rozszerza swoje możliwości tworzenia własnej przyszłości” oraz osiągania naprawdę pożądanych wyników, a ponadto w której „powstają nowe wzorce śmiałego myślenia i swobodnie rozwijają się aspiracje zespołowe i gdzie ludzie stale się uczą, jak wspólnie się uczyć”.

Organizacje przyspieszają rozwój swoich pracowników przez tworzenie właściwej atmosfery, sprzyjającej rozwojowi i kreatywności, kulturze organizacyjnej preferującej wartości dochodzenia do mistrzostwa i postaw sprzyjających zmianom. W ten sposób organizacje same się doskonalą i rozwijają.

Głównym źródłem kapitału i warunkiem uzyskania przewagi konkurencyjnej staje się zasób intelektualny przedsiębiorstwa, czyli baza umiejętności, doświadczenia i wiedzy zatrudnionych w nim osób. Dynamizm zachodzących zmian wymaga od przedsiębiorstwa ciągłego poszerzania i pogłębiania tej bazy.

Takie uwarunkowania powodują intensywny wzrost wymagań stawianych pracownikom. Oczekuje się od nich wszechstronnego i wielofunkcyjnego wykształcenia, gotowości do ciągłego rozwoju i innowacji. Wymaga się także wysoko rozwiniętej umiejętności pracy zespołowej, współdziałania, tolerancji, dzielenia się informacjami, czy wreszcie, grupowego rozwiązywania problemów.

Organizacja, która chce utrzymać się na rynku, zdobywać nowych klientów, zwiększać własną konkurencyjność, musi przekształcić się w organizację uczącą się – organizację, która potrafi obserwować otoczenie, gromadzić wiedzę, uczyć się na własnych błędach , myśleć systemowo oraz bezustannie dbać o rozwój swojego personelu.

Punktem docelowym organizacji jest taki stan, w którym cała organizacja jako system i jej członkowie – jako zespoły i jednostki – są zdolni do ciągłych zmian poprzez uczenie się. System szkoleń jest układem złożonym, zaś zarządzanie zaplanowanym i zorganizowanym procesem szkoleń stanowi szeroką płaszczyznę działań o charakterze zarówno strategicznym, jak i kierowniczym oraz wykonawczym. Coraz więcej organizacji decyduje się na powoływanie do życia odrębnych pionów, działów lub departamentów szkoleń, zatrudniających specjalistów do spraw szkoleń i kierowanych przez menedżerów, podlegających bezpośrednio zarządowi lub dyrektorowi generalnemu.

Przewaga konkurencyjna

Aby utrzymać swoją pozycję, szkolenia muszą skutecznie oddziaływać i być postrzegane jako skuteczne. Mogą okazać się jednym z najbardziej efektywnych i opłacalnych sposobów przekazywania umiejętności i potężnym motorem postępu organizacyjnego.

Długofalowym efektem działań związanych z zarządzaniem szkoleniami powinna stać się trwała przewaga konkurencyjna, bowiem idealny system edukacyjny firmy prowadzi do lepszej jakości pracy na płaszczyźnie indywidualnej, zawodowej i organizacyjnej.

Businessman Writing on Whiteboard

O szkoleniach

U podstaw zarządzania zasobami ludzkimi leży przekonanie, iż pracownicy stanowią cenny kapitał, którego wartość powinno się systematycznie podnosić, inwestując weń poprzez szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego.

Szkolenia to przede wszystkim planowa działalność, której celem jest podniesienie istotnych z punktu widzenia firmy – kompetencji pracowników. Planowa dlatego, że zaczyna się od określenia celów i doboru odpowiednich metod, a kończy się na ocenie stopnia osiągnięcia celu.

Jeśli, mówiąc o rekrutacji pracowników, ma się na uwadze przede wszystkim potrzeby firmy, to, mówiąc o doskonaleniu zasobów ludzkich, szczególną uwagę zwraca się na pogłębianie i poszerzanie zakresu umiejętności, którymi dysponują pracownicy i które stwarzają im możliwości awansu, rozwoju i coraz pełniejszego wykorzystania swego potencjału. Przedsiębiorstwa mogą rozwijać zdolności własnego personelu lub szukać talentów poza organizacją, ale jednym z podstawowych celów zarządzania zasobami ludzkimi jest stworzenie warunków, w których drzemiące dotąd możliwości pracowników zostaną rozbudzone i wykorzystane, przez co znacznie wzrośnie ich oddanie na rzecz organizacji.

Oprócz poszerzania i wzbogacania umiejętności, inwestowanie w doskonalenie zasobów ludzkich poprzez szkolenia, sesje edukacyjne itp. może przynieść następujące korzyści:

 • sygnalizuje pracownikom, że firma traktuje ich jak najbardziej poważnie;
 • motywuje pracowników – poprzez odpowiednie dodatkowe wynagrodzenie – do pogłębiania wiedzy i wykorzystywania nowych umiejętności;
 • wzmaga zaangażowanie i oddanie pracowników, gdyż w trakcie szkoleń jasno
  przedstawia im się wartości, do których dąży organizacja, dbając jednocześnie o to, by naprawdę rozumieli i wcielali te ideały w życie;
 • wzmaga identyfikację z firmą, gdyż ludzie lepiej rozumieją cele i zasady jej
  działania;
 • poprawia komunikację z personelem, zwłaszcza gdy organizuje się wspólne
  warsztaty kierownictwa i personelu, podczas których opracowywane są
  metody rozwiązania konkretnych problemów;
 • przyczynia się do pełniejszej realizacji ludzkich potrzeb i pragnień – wybrać
  pracownika na szkolenie to zauważyć jego dobrą pracę i starania;
 • wzbogaca pracę – szkolenia, sesje edukacyjne i wszystkie inne formy doskonalenia zawodowego dają ludziom możliwość podejmowania się coraz bardziej zobowiązujących wyzwań, co jest korzystne nie tylko dla nich, ale także dla firmy;
 • pomaga zrozumieć, dlaczego zmiany są konieczne i jakie przyniosą korzyści,
  ułatwia ludziom poradzenie sobie z nową sytuacją i z problemami, które przynosi.

Korzyści z rozwoju pracowników

Sensowny program rozwoju potencjału ludzkiego przynosi firmie i jej pracownikom wiele korzyści, prowadząc do podwyższenia poziomu efektywności oraz stwarzając klimat zmian w całej organizacji. Umożliwia on firmie skuteczniejsze konkurowanie na rynku i ważny jest także dla innych dziedzin zarządzania zasobami ludzkimi, takich jak podwyższenie standardów efektywności, planowanie karier oraz sukcesji, ograniczenie fluktuacji kadr (zatrzymanie pracownika).

Comments are closed.