Metoda 5S – zasady i narzędzia

BlogMożliwość komentowania Metoda 5S – zasady i narzędzia została wyłączona

Metoda 5S stanowi technikę wykorzystywaną do dobrego zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, dzięki precyzyjnym wytycznym dotyczącym właściwego utrzymaniu porządku na stanowisku pracy.

Zasada 5S to metodologia tworzenia i utrzymywania dobrze zorganizowanego, czystego, wysoko wydajnego i wysokiej jakości stanowiska pracy.

5 x Sssss

Nazwa metody 5S pochodzi od pięciu japońskich słów, które oznaczają jednocześnie kolejne kroki wprowadzenia tej metody:

Seiri (selekcja) – oznacza usunięcie niepotrzebnych narzędzi i materiałów ze stanowiska pracy,
Seiton (systematyka) – polega na odpowiednim oznaczeniu potrzebnych przedmiotów i przechowywaniu ich w miejscach, w których będziemy mogli łatwo je znaleźć oraz odkładać na miejsce,
Seiso (sprzątanie) – oznacza czynności mające na celu zachowanie czystości przy stanowisku pracy,
Seiketsu (standaryzacja) – opiera się na ciągłym powtarzaniu zasad trzech pierwszych kroków,
Shitsuke (samodyscyplina) – to stosowanie się do przyjętych w poprzednich krokach zasad i procedur.

Krok pierwszy – selekcja

Seiri: identyfikacja i podział wszystkich, znajdujących się przy stanowisku pracy rzeczy na dwie kategorie: potrzebne i niepotrzebne. Wszystkie przedmioty niepotrzebne podczas procesu produkcyjnego muszą zostać usunięte. Można przyjąć, że bezpieczne jest pozbycie się rzeczy, które nie będą nam potrzebne przez najbliższe 30 dni. Na tym etapie można zastosować tzw. Strategię Czerwonych Etykiet.

Za pomocą czerwonych etykiet oznacza się przedmioty zbędne i poddaje się je ocenie pod względem użyteczności, obecnego położenia i wymaganej ilości. Po przeprowadzeniu skutecznej oceny przy pomocy czerwonych kartek, niektóre przedmioty będą musiały zostać przeniesione do „Obszaru Czerwonych Etykiet”. Są to specjalnie utworzone miejsca, w których będzie można gromadzić przedmioty trudne w jednoznacznej ocenie co do ich lokalizacji.

Jeżeli po dłuższym okresie czasu przedmioty znajdujące się w wyznaczonej strefie nie będą przez pracowników wykorzystywane można je bezpiecznie usunąć, bądź przenieść w inne miejsce.

Krok drugi – systematyka

Wprowadzenie selekcji pozwala usunąć wszelkie niepotrzebne przedmioty z miejsc pracy. Dzięki temu można wygospodarować więcej wolnej przestrzeni, jednak należy również zadbać o właściwe rozmieszczenie narzędzi potrzebnych do pracy.

Systematyka polega na odpowiednim ułożeniu oraz oznaczeniu przedmiotów, tak, aby łatwe było ich odnalezienie i odłożenie na miejsce, po skończonej pracy.

Krok 3 – sprzątanie

Seiso – sprzątanie to pozbycie się brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń z miejsc pracy oraz utrzymanie czystego środowiska pracy. Nie chodzi tu jednak tylko o jednorazowe posprzątanie całego zakładu, lecz dążenie do stanu, w którym zakład będzie regularnie sprzątany, a utrzymywanie porządku będzie nieodłącznym elementem codziennej pracy. W zakres tego punktu wchodzą przeglądy i konserwacja maszyn.

Krok czwarty – standaryzacja

Seiketsu – standaryzacja pozwoli na utrwalenie dokonanych w zakładzie zmian oraz uczyni pierwsze trzy kroki metody 5S codziennym zwyczajem i nawykiem. Standaryzacja oznacza włączenie wcześniejszych zasad do dotychczasowych obowiązków pracowników, a także stworzenie odpowiednich procedur i standardów, opisujących poszczególne czynności, czas ich trwania oraz podające inne szczegóły. Ważna jest również kontrola, czy zostały one „wdrożone w życie”.

Krok piąty – samodyscyplina

Shitsuke – samodyscyplina oznacza zaangażowanie pracowników w zachowanie dyscypliny w stosowaniu 5S i kontynuacji procesu ciągłego doskonalenia.
Wdrożenie piątego kroku polega na stworzeniu odpowiednich i dogodnych warunków, które ułatwią pracownikom zmianę swojego nastawienia do przeprowadzonych udoskonaleń. Podstawą wdrożenia Samodyscypliny jest właściwe przeszkolenie pracowników w zakresie 5S oraz ich świadomość potrzeby działania zgodnego z 5S.

Comments are closed.